Vzdělávání

Skupinová terapeutická i výuková práce se zaměřuje na probuzené sebeuvědomění skrze osobní zkušenost formou prožitku, procítění a skupinového zrcadlení či konstelace. Výuka je vedena v širokých holistických souvislostech a etickém kontextu, zároveň podporuje stejnoměrně rozumovou i intuitivní sféru.

Přednášky, semináře, terapeutické skupiny, školy i pobyty jsou otevřeny široké veřejnosti, ale i profesionálním terapeutům, masérům a jejich výcviku či supervizím.

Centrum přírodní léčby je od roku 2012 akreditovaným vzdělávacím zařízením a MUDr. Soňa Hájková je autorizovanou osobou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Semináře

V případě zájmu lze uspořádat jednodenní praktické semináře na následující témata:

 • Holistické zdraví
 • Holistická anatomie lidské bytosti – prožitkový seminář
 • Detoxikace těla, duše a mysli, praktické detoxikační procedury
 • Praktická příprava pro vstup do půstu
 • Domácí samoléčebné procedury
 • Základy reflexní terapie
 • Reflexní reponace páteře
 • Bioenergetická cvičení a tvůrčí práce s vlastním energetickým polem
 • Tvůrčí léčebná práce a rozvoj mimosmyslového vnímání
 • Tvůrčí proces a udržování tvůrčího proudu
 • Pránické zkušenosti
 • Hojnost, radost a štěstí
 • Poutní cesta a osobní symbolika
 • Pokud nejsou témata a termíny vypsány v aktuálním programu, můžete zadat individuální poptávku

Přednášky

V případě zájmu lze uspořádat přednášku na následující témata:

 • Ze mě vzejde zdarví Země
 • Holistický přístup k životu
 • Živá spiritualita
 • Alopatický a holistický přístup v medicíně
 • Detoxikační funkce organismu
 • Psychosomatické, pschospirituální a etické souvislosti vzniku chorob
 • Biorytmologie
 • Půst a bretariánství
 • Energetické principy vztahů, kvality lásky
 • Proud lásky v rodině – konstelační modelování
 • Pokud nejsou témata a termíny vypsány v aktuálním programu, můžete zadat individuální poptávku

Odborné konzultace

Absolventi i studenti vzdělávacích programů Centra přírodní léčby mohou využít individuálních odborných konzultací i rozšířené výuky.

Typy kozultací

Teoretická konzultace – odborná poradna prostřednoctvím skype nebo telefonicky
Praktická konzultace s vlastním klientem – praktická poradna o dalších možnostech holistických technik, postupů a holistického léčení.
Supervize – praktické ošetření a ověření postupů či účinků, získání reflexe pro vlastní profesní rozvoj

Podmínky konzultací

 • Zájemce si předem dojedná telefonicky či elektronicky vhodný termín
 • Zájemce se musí dostavit včas či s předstihem alespoň 15 min, jedná-li se o stáž či supervizi
 • Zájemce dodržuje předem ujednaný čas a rozsah trvání konzultace
 • V případě supervize či stáže si přinese zájemce pracovní oděv a přezůvky
 • V případě stáže či praktické konzultace s klientem, musí být klienti předem informováni a souhlasit s konzultací
 • Zájemce má předem připravená témata ke konzultaci
 • Zájemce akceptuje, že je konzultace placená dle platného ceníku

Konzultantka
MUDr.Soňa Hájková

Stáže

Odborná asistence při práci holistického terapeuta je určena především absolventům vzdělávacích programů Centra přírodní léčby. Během stáže může absolvent asistovat v diagnostickém či terapeutickém procesu. Při absolvování alespoň 10 hodin stáží zakončených písemnou sebereflexí získá stážista certifkát o holistické stáži, čímž může rozšiřovat svoji terapeutickou kvalifikaci.

Podmínky stáže

 • V případě zájmu o certifikát mohou být hodiny rozděleny do několika dní
 • Zájemce si předem dojedná telefonicky či elektronicky vhodné termíny
 • Zájemce se dostavuje vždy s předstihem alespoň 15 min, aby se mohl připravit
 • Zájemce dodržuje předem ujednaný čas a rozsah trvání stáže
 • V případě supervize či stáže si přinese zájemce pracovní oděv a přezůvky
 • V případě stáže či praktické konzultace s klientem, musí být klienti předem informováni a souhlasit s konzultací

Stážovat je možné i s vlastními klienty
Zájemce akceptuje, že je stáž placená dle platného ceníku

Konzultantka
MUDr.Soňa Hájková

Poradní kruhy

Smyslem poradních kruhů je rozvoj kolektivní moudrosti skrze schopnost srdečného autentického sdílení, upřímného naslouchání, pravdivé sebereflexe a kolektivního tvoření. Témata i termíny jsou vypisovány v aktuálním programu.

Pobyty

Termíny regeneračních, léčebných, detoxikačních i postních pobytů jsou vypisovány v aktuálním programu.

Kalokagathia

„Dotekem tělem se hluboce dotýkáme duše“

Kalokagathia je originální akreditovaný holistický masérský výcvik, při kterém zažijete výklad v souvislosetch, získáte cit pro etické otázky a osvojíte si praktické dovedností v oblasti masérských i dalších dotekových technik.

Během studia se naučíte a procvičíte akreditované masérské techniky, na základě kterých si můžete založit vlastní živnostenský list v oboru masér mimo oblast zdravotnictví. Získáte anatomické a fiziologocké znalosti v souvislostech s důrazem na holistický pohled. Seznámíte se se základy fungování těla a mysli a zorientujete se v základních principech vyváženého životního stylu. Výuka je rozdělena do tří víkendů a jednoho týdenního praktického a regeneračního pobytu. Studium je zakončeno praktickou a teoretickou zkouškou akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Po úspěšném zvládnutí zkoušky s důrazem na etický a holistický přístup získáte statut holistický masér Kalokagathia.

Garantem vzdělávání a zkoušející autorizovanou osobou je MUDr. Soňa Hájková, holistická terapeutka, zakladatelka a lektorka Centra přírodní léčby, Školy přírodní léčby a Via Sophiae.
Vyučujícím je Robert Zítko, praktikující masér, holistický terapeut a zakladatel Klubu přátel zdraví, externí lektor Centra přírodní léčby s mnohaletou lektorskou zkušeností v několika masérských školách.

Terapeutický prostor

Soustředění holistických terapeutů je určeno k setkávání, vzájemné výměně zkušeností, podpoře, zdrojování i rozvoji spolupráce. Prostor bývá jednodenní či víkendový a struktura zaměřená na společnou meditaci, cvičení, sdílení, stůl hojnosti, vzájemné terapie, supervize, konstelování kolektivních témat. Termíny jsou vypisovány v aktuálním programu.

Terapeutická skupina

Uzavřená skupina je zaměřena především na osobní rozvoj, reflektivní vědomí, holistické sebeuvědomění, nasměrování k životnímu poslání skrze objevování vlastních darů, vnitřních zdrojů, silných stránek, ale i stinných aspektů sebe sama. Skupina podporuje sebe – přijetí, sebe – vědomí, sebe – rozvoj a sebe – přesah. Pozornost je směrována k holistickému zdraví. Termín otevření skupiny najdete v aktuálním programu.

Konstelace

Záměrem konstelačních setkání je rozvoj poznání ohledně aktuálně probíhajících kolektivních procesů a objevování východisek i nových způsobů, jak se tvořivě a konstuktivně jako jednotlivec do těchto procesů zapojit. Smyslem je tedy nalezení rovnováhy mezi osobní a kolektivní odpovědností. Termíny jsou vypisovány v aktuálním programu.

Škola přírodní léčby

Terapeutický výcvik byl založen v roce 2009 a roku 2015 úspěšně transformován ve Via Sophiae. Tříletý program byl zaměřen na výcvik profesionálních holistických terapeutů v oborech: Lidská bytost, Etika a duchovní cesta, Harmonie, Holistický program léčení, Holistická výživa, Holistická cvičení, Holistické masáže

Via Sophiae

Cesta moudrosti byla pokračováním Školy přírodní léčby a v roce 2021 byla úspěšně zakončena. Tříletý sebezkušenostní holistický program byl zaměřen na obory: Lidská bytost, Etika a spiritualita, Harmonie a zákonitosti univerza, Holistické vědomí, Holistický sebezkušenostní program, Holistické metody harmonizace.